Nghiên cứu Phát triển

Nghiên cứu Phát triển

1. Nghiên cứu phát triển

Nghiên cứu phát triển các giải pháp phần mềm đo tự động;

Phát triển các hệ thống chuẩn đo lường chính xác cao theo hướng công nghệ 4.0;

Sản xuất các loại khí chuẩn (RMs, CRMs, SRMs) phục vụ trong ngành Y tế, Môi trường, Công nghiệp, Khoa học; 

Đầu tư hệ thống chuẩn đo lường chế tạo khí chuẩn (Fabrication of the Automatic weighing system for gravimetric preparation of standard gases) theo tiêu chuẩn ISO 17034 (2000).

Hợp tác khoa học công nghệ đo lường với các Viện Đo lường quốc gia để phát triển các hệ thống chuẩn đo lường, phương tiện đo, chất chuẩn có độ chính xác cao;

2. Các sản phẩm Khoa học và Công nghệ đã hợp tác nghiên cứu phát triển:

Hệ thống vận chuẩn hiệu chuẩn phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông (Reference Speed Generator):

  • Phạm vi : 10 km/h đến 120 km/h
  • U : +/- 0.3 km/h

Bộ thấu kính chuẩn độ khúc xạ mắt:

  • Phạm vi : -20 D đến +20 D
  • Độ chính xác : 0.05 D